ТРЪБИ, ФИТИНГИ И ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА, ПАРА, ТЕЧЕН И ПРИРОДЕН ГАЗ, ХИМИЧЕСКИ И АБРАЗИВНИ ФЛУИДИ
ПРОДУКТОВИ КАТЕГОРИИ
Тръби
Фитинги
Вентили
Месинг
Неръждаема стомана
Пара
Пластмаса
Газ
Разни
СЕРВИЗ
ВИЖТЕ НАШИЯТ КАТАЛОГ
Download catalogue
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
Гара Искър, ул.Мюнхен 14
(срещу сградата на СОФИЯ МЕД, на ул.Димитър Пешев)
1528 София
Тел. 02 9732671, 02 9732672
Fax 02 9732674
E-mail: sales@chrysmetal.bg
Working hours: Monday-Friday 08:30-17:30
ТРЪБИ, ФИТИНГИ И ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА, ПАРА, ТЕЧЕН И ПРИРОДЕН ГАЗ, ХИМИЧЕСКИ И АБРАЗИВНИ ФЛУИДИ
  ENGLISH
НАЧАЛО
КОШНИЦА ЗА ЗАПИТВАНИЯ
 
  ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Условия за връщане на стоки без дефект,
закупени от „Крисметал“ ООД

Настоящият документ съдържа информация за условията, при които търговците, закупили стоки от Крисметал“ ООД, ЕИК 130895520 (наричано по-нататък „Крисметал ООД“), могат да върнат обратно закупена стока без дефект.
Връщането на закупена стока без дефект не е нормативно уредено задължение на продавача, а е възможност, която „Крисметал“ ООД предоставя на своите търговски партньори – търговци, закупили стоки от дружеството (наричани „Клиенти“) като добра търговска практика и с цел осигуряване на по-добро обслужване.
Настоящият документ не се отнася до условията за връщане на закупена дефектна стока, за които се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.
С изключение на стоките, които са закупени от „Крисметал“ ООД като част от специални поръчки (стоки, които по поръчка на Клиента са внесени от „Крисметал“ ООД специално за него), стока без дефект, която е закупена от „Крисметал“ ООД може да бъде върната обратно от Клиент при следните условия:
1.            Стоки, които подлежат на връщане
1.1.        Стоката трябва да бъде върната във вида, в който е била получена от Клиента, без да бъде ползвана, неувредена, с ненарушена опаковка и стикери (фолиа и лепенки), ако има такива.
1.2.        При връщане на стока във вид, който се различава от вида й към момента на получаването й от Клиента, „Крисметал“ ООД може:
(i)           да откаже приемането на върнатата стока или
(ii)          да приеме върната стока, но при условие, че Клиентът заплати обезщетение на „Крисметал“ ООД за нарушения вид на стоката в размер, определен по преценка на „Крисметал“ ООД в зависимост от вида и състоянието на върната стока.
2.            Лимит на стойността, до която Клиентът може да иска връщане на стоки без дефект
2.1.        Освен ако друго не бъде изрично договорено с Управителя на „Крисметал“ ООД или с съответния инженер-продажби от „Крисметал“ ООД, който е бил ангажиран с поръчката на Клиента, Клиентът може да върне стоки без дефект, ако общата стойност на върнатите стоки е не повече от 15% от стойността на издадената фактура за продажба, в която са посочени същите стоки
2.2.        По една издадена фактура за продажба, Клиент може да иска само веднъж връщане на стоки, независимо дали е достигнал или не лимита от 15% от стойността на фактурата.
3.            Срок, в който Клиентът има право да върне стока без дефект
3.1.         Клиентът има право да върне стоката в следните срокове:
(i)           в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на издаване на фактура за продажба на стоката от „Крисметал“ ООД, в който случай Клиентът не дължи обезщетение на „Крисметал“ ООД; и
(ii)          в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактура за продажба на стоката от „Крисметал“ ООД, в който случай Клиентът дължи обезщетение на „Крисметал“ ООД в размер на 15% от стойността на стоката, която се връща съгласно вече издадената фактура за продажба.
3.2.        За всяко връщане на стока се съставя протокол за връщане на стока, който се подписва от „Крисметал“ ООД и Клиента.
4.            Процедура и документи, които следва да придружават стоката при нейното връщане. Риск и разходи за връщане
4.1.        В случай, че желае да върне стока без дефект, преди връщането й, Клиентът следва задължително преди това да се консултира със съответния инженер-продажби от „Крисметал“ ООД.
4.2.        Всяка върната стока трябва да бъде придружена със следните документи, които да бъдат предадени на „Крисметал“ ООД заедно със стоката, която се връща:
(i)           копие от оригиналната фактурата за продажба на стоката, издадена от „Крисметал“ ООД на Клиента; и
(ii)          искане от Клиента, в което е описана стоката, която се връща, като се използва описанието й от фактурата и протокола по т. (i) и т. (ii) по-горе.
4.3.        Транспортните разходи, както и всички други евентуални разноски и рискове при връщане на стоката до адреса на управление на „Крисметал“ ООД – гр. София 1528, пайон „Искър“, ул. „Мюнхен“ No. 14, са за сметка на Клиента.
5.            Кредитно известие. Прихващане
5.1.        След приемане от „Крисметал“ ООД на върната стока без дефект от Клиент, „Крисметал“ ООД издава на Клиента кредитно известие за стойността на върната стока. Кредитното известие се издава при връщане на стоката, удостоверено с протокол за връщане на стока, подписан между „Крисметал“ ООД и Клиента.
5.2.        В случаите на т. 1.2. (ii) по-горе кредитното известие, което „Крисметал“ ООД издава на Клиента, е за сума, равна на стойността на върната стока съгласно издадена предходна фактура за продажба, като от нея се приспадна размера на обезщетението, което Клиентът дължи на „Крисметал“ ООД във връзка с връщането на стока без дефект с нарушен вид.
5.3.        При издаване на кредитно известие стойността на върната стока се възстановява на Клиента или се прихваща от стойността на стоки, които са или ще бъдат поръчани и закупени от Клиента и не са платени на „Крисметал“ ООД.

This website uses cookies for better performance. By using this website, you are agreeing to our policy concerning Data privacy protection.
Read more
ЦЕНОВИ ЛИСТИ ПРОМОЦИИ
back top